ارزیابی همترازی سازمان تایید صلاحیت ملی ایران

انجام ممیزی شرکت نگین برج قائم

انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (APAC)