سيستم مديريت کيفيت ISO 9001

استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 ، دارای رویکردی فرآیندی است که به دنبال بهبود مداوم می باشد و تمرکز آن بر مدیریت کیفیت می باشد.

قابل توجه است که این استاندارد در بالاترین سطح گواهینامه های صادره در سراسر دنیا به حساب می آید.

این استاندارد شامل تمام الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت می باشد که هر سازمانی برای اثبات توانایی های خود در زمینه ارائه محصولات، خواست مشتری و الزامات قانونی بدان نیازمند است.