کتاب ISO 3834 ویرایش 2021 منتشر شد.

کتاب ISO 3834 استاندارد جوشکاری

کتاب ISO 3834 ویرایش 2021 برای اولین بار توسط شرکت انطباق کیفیت آسیا به صورت دو زبانه و شامل کلیه الزامات در سه سطح ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 منتشر شد. دراین کتاب می توانید از چک لیست ممیزی داخلی و راهنماهای مرتبط با این استانداردها که شامل جداول اشاره شده در استاندارد ISO 3834-5 و همچنین راهنمای اجرایی در خصوص ISO 9001:2015 که در استاندارد ISO 3834-1 به ان اشاره شده است استفاده نمایید.  در صورت درخواست می توانید با شماره های دفتر 021-88549905 و 88549906 و 88549902 تماس حاصل فرمایید.