انجام ممیزی شرکت پالایش گاز فجر جم

بررسی فرآیند ممیزی و انجام ممیزی و صدور گواهینامه براساس استاندارد ISO 3834