بیانیه بی طرفی

تعهدات شركت انطباق کیفیت آسیا

در فرايند صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت خود، بالاترين ميزان اهمیت را به صداقت، بی طرفی و رعایت تعارضات احتمالی منافع مي دهد. همه کارکنان ملزم و متعهد به تحقق بی طرفی در تمامی امور کاری روزمره خود هستند.

نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده باشد و انحرافی رخ ندهد، وجود دارد.

این شرکت روحیه اعتماد را جزء اصول کار خود می داند. اصل اعتماد محور اصلي خدمات صدور گواهینامه به مشتریان و عموم مردم مي باشد كه از طريق محورهاي زير دنبال مي گردد:

· بی طرف بودن

· استخدام پرسنل با صلاحیت

· پاسخ گو بودن به شکایات

· در نظرگرفتن نظرات یا دیدگاه های متفاوت

· فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط جمع آوری شده

· عدالت

· شفافیت فرآیندها و حفظ محرمانه گی

در کمیته حفاظت از بی طرفی، ما تجزیه و تحلیل ریسک را در مورد تمامی فعالیت های شرکت انجام میدهیم. این تحلیل ها توسط کمیته حفاظت از بیطرفی شركت که یک کمیته مستقل می باشد، بررسی می شوند.

رعایت تضاد منافع و عینیت در قرارداد مشتریان آورده شده است به طوری که تمام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت به شیوه ای مستقل و بی طرف انجام می شود.

مدیرعامل

شبنم حسینی