شرکت انطباق کیفیت آسیا ( AQC ) از سال 1375 با نام شرکت تدبیر گستر فعالیت خود را با مشاوره آغاز  و با گرفتن تاییدیه و مجوز از دفتر آموزش و ترویج سازمان استاندارد ایران، دوره های آموزش خود را برگزار نمود. در سال 1385 اولین نمایندگی انحصاری شرکت آیزوکار به تاییدیه  UKAS  انگلستان را اخذ نموده و فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه را آغاز نمود. در سال 1391 به دلیل گرفتن تاییدیه سازمان تایید صلاحیت ایران (NACI ) شرکت انطباق کیفیت آسیا را تاسیس نموده و در حال حاضر علاوه بر حوزه های سیستمهای مدیریت کیفیت در حوزه ISO 3834 (گواهینامه ویژه تاییدصلاحیت سازندگان اسکلت فلزی) و (ISO 9001:2015)مورد تایید قرار گرفته است .

ما به سازمانها کمک می کنیم با ارائه ارزشیابی و صدور گواهینامه ارزشمند که بوسیله انطباق با استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد، تعهد خود را نشان دهند.

بدین منظور با ایجاد ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی سازمانها و توانمندی آنان برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، فرآیند ممیزی ارزش افزا و حرفه ایی و صدور گواهینامه را در محورهای اصلی فعالیتهای خود قرارداده است .

با ما جهانی شوید