درباره ما

شرکت انطباق کیفیت آسیا به عنوان یک نهاد حقوقی ثبت شده و دارای بیمه شخص ثالث می باشد.
این شرکت، مرجع صدور گواهینامه منابع کافی جهت رعایت کلیه الزامات استانداردهای استقرار داده شده در سازمان و فرآیندهای شرکت را در اختیار دارد.
شرکت انطباق کیفیت آسیا، با سابقه درخشان در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی فعالیت می نماید. این شرکت با بهره گیری از توان تخصصی و دانش فنی اقدام به پیاده سازی ISO IEC 17021-1:201 ارزیابی انطباق الزامات نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت نموده است.