سيستم مديريت ايمنی در زنجيره تامين مواد غذايی ISO 22000

این استاندارد یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که ساختار استاندارد ایزو 9001 در آن به کار گرفته شده است و اصول سیستم شناسایی خطرات و نقاط کنترل بحرانی و موارد کاربردی در زمینه مواد غذایی را با برنامه های مرتبط با کاهش و کنترل خطرات، شناسایی و تلفیق می نماید.