سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 45001:2018

استاندارد سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 45001:2018 به بیان نیازمندیهای سیستم مدیریت ایمنی و همچنین بهداشت حرفه ای اشاره دارد. این استاندارد سازمان را قادر می سازد تا ریسکهای مرتبط با ایمنی و شغل منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل در آورند و در این راستا ، کارایی را بهبود بخشند.