سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001

استاندارد سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001 بر پایه چرخه بهبود PDCA به معنای برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام بنا نهاده شده است و کاربرد آن برای سازمان هایی است که متعهد به حفاظت از محیط زیست هستند.

از مزایای این استاندارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- کاهش دادن ریسک مربوط به فعالیت های زیست محیطی

2- ممارست و توجه به ارکان زیست محیطی در ارائه و تولید خدمات

3- ایجاد اطمینان در بین مشتریان

4- کنترل هزینه ها و تلاش در استفاده بهینه از مواد اولیه، منابع طبیعی و انرژی

5- کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا