سيستم مديريت کيفيت، صنايع نفت و گاز و پتروشيمی ISO/TS 29001

این استاندارد علاوه بر استانداردهای ایزو 9001 ، شامل کلیه استانداردهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد و در راستای کاهش ریسکهای عملیاتی ، ارائه آموزشهای تخصصی ، ایجاد اطمینان در بین مشتریان، آموزش پیمانکاران و توجه به نظافت محیط کار و …  عمل می نماید.