نام شرکت تحت نمایندگی آدرس و مشخصات
شرکت انطباق کیفیت آسیاایرانمورد تائید سازمان استاندارد به شماره گواهینامه تایید صلاحیت NACI/110صدور گواهینامه در زمینهISO 9001:2015 , ISO 3834-2

ASIA QUALITY CONFORMITYUnit 20, No.6, St. 1 , Ave shahid ahmad ghasir, Ave. Shahid beheshty, Tehran , IRANTelefon: +98 88549902
Fax: +98 88549906E-Mail: info@aqcc.ir

شرکت انطباق کیفیت آسیا هیچ نمایندگی ندارد و تنها آدرس بالا معتبر می باشد. لذا هرگونه ادعایی در این زمینه پیگرد قانونی را خواهد داشت.