اعتبارات

AQC (شرکت انطباق کیفیت آسیا) ISO /IEC 17021-1 از NACI
یک سازمان صدور گواهینامه سیستم مدیریت معتبر توسط خدمات اعتباربخشی بین المللی (NACI) تحت استاندارد ISO / IEC 17021 است – الزامات مربوط به سازمان های ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت. برای مشاهده گواهینامه و صحت اعتبار لطفا اینجا را کلیک کنید.
AB ایران : سازمان تایید صلاحیت ایران NACI در این سازمان با نام شرکت انطباق کیفیت آسیا و با این برند مورد تایید قرار گرفته و براساس استانداردها والزامات این سازمان مشغول به فعالیت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه می باشد. کد مورد تایید 110 می باشد

گواهینامه های انطباق کیفیت آسیا