قوانین مرتبط با سازمان تعیین صلاحیت

 تکالیف و اهم مقررات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق الزامات استاندارد ایزو 17011:

– چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده محصول(NACI-F168 (ISO/IEC 17021-1:2015 Checklist 

– چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت(NACI-F143 (ISO/IEC 17021-1:2015 Checklist 

– جدول کارمزد خدماتی تایید صلاحیت 

– فرم درخواست برای تایید صلاحیت NACIF138  (جدید)

– خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با تغییر ویرایش استاندارد

– دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تائید صلاحیت NACI–W01 (جدید)

– روش اجرايي اعطاء، تجديد، افزايش، كاهش، تعليق و ابطال تاييد صلاحيت به شماره
NACI-P11

– خط مشي مركز ملي تاييد صلاحيت در خصوص نهادهاي گواهي كننده به شماره
NACI-M04

– معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت NACI-M05

 خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M08 ISO 22000:2018

– خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M09 ISO 50001:2018 
 

– روش اجرایی الزامات فنی مرکز در ارتباط با درخواست تایید صلاحیت
ایزو 
1-17021 در زمینه جوش NACI-P23 

 
NACI-F173 Client File Review form.docx (جدید)

 
NACI-F174 MSCB Auditors.docx (جدید)

 
NACI-F175 MSCB Staff.docx (جدید)

–  Eng F129 Application for Registration in the database of Assessors & Experts.docx

– Eng F164 Registration Form.docx

– Eng F164 Registration Form.xlsx

– Eng F165 MS CB Data collection.docx

– Eng F165 MS CB Data Collection.xlsx 

– Eng F172 Feedback Form.docx 

– NACI-M02_NACI Policy Statement &Objectives.pdf

– NACI-M07 impartiality statment.pdf 

– W03 Eng Rev0 MS CB collection.pdf