مراحل صدور گواهینامه سیستمی

ابتدا سازمان متقاضی درخواست خود را به ما ارجاع میدهد‍ پس از بررسی درخواست، از طرف شرکت اپلیکیشنی برای سازمان مربوطه ارسال میشود تا اطلاعات خود را جهت عقد قرارداد تکمیل کند.

شرکت اپلیکیشن پر شده را بررسی میکند و شرایط قرار داد با توجه به درخواست دو طرف تعیین میشود و بر روی شرایط قراداد و کار تفاهم میگردد.

در این مرحله، طراحی سیستم مستقر شده در سازمان و مدارک مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که سازمان آماده ممیزی مرحله دوم است. بسته به عوامل مختلف، این مرحله ممکن است در محل سازمان یا در محل شرکت گواهی دهنده انجام شود.

این مرحله یکی از مهم ترین مراحل چرخه صدور گواهینامه انجام است که در آن علاوه بر بررسی مجدد طراحی، نحوه پیاده سازی و همچنین اثربخشی سیستم مدیریتی مورد نظر، از لحاظ مدارک و بازدید به طور کامل بررسی شده و بر اساس آن تصمیم به اعطا یا عدم اعطای گواهینامه گرفته می شود. عموما حجم (تعداد نفر روز) این ممیزی با توجه به اندازه شرکت درخواست دهنده چندین برابر ممیزی مرحله اول است و حتما در محل سازمان ممیزی شونده انجام می شود.

در صورتي که گزارش تيم مميزی حاکی از انطباق سيستم مديريتي به کارگرفته شده با کليه الزامات  استاندارد مورد نظر باشد، گواهی نامه ای با اعتبار  سه ساله برای سازمان متقاضی صادر خواهد شد. تاریخ صدور و تاریخ انقضا به صورت کاملا مشخص عنوان شده و در سایت قابل پیگیریست.

حدودا يک سال پس از تاريخ شروع اعتبار گواهینامه بررسی مجددی انجام مي شود و در صورت تداوم انطباق سيستم، گواهي صادر شده تمديد خواهد شد.

حدودا دو سال پس از تاريخ شروع اعتبار گواهي نامه باز بررسی مجددی صورت میگیرد و در صورت تداوم انطباق سيستم، گواهي صادره تمديد خواهد شد.

The-ISO-Certification-Process-Explained-1030x500